Tento eshop používá soubory cookies ke zlepšení služeb a analýzu návštěvnosti.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Brinlen, s.r.o.

24210064

se sídlem Jílové u Prahy, Pražská 55, 25401 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 188926.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  1. Úvod

 

1.1.       Tento dokument vyhotovila Brinlen, s.r.o. (dále jen „Společnost“) za účelem splnění povinností informovat zákazníky jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci poskytování obchodních služeb, obchodního sdělení a marketingu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

 

1.2.       Tento dokument se vztahuje na všechny osoby, které komunikují se zaměstnanci Společnosti za účelem dodání nabízeného zboží nebo služby nebo objednávají zboží Společnosti (dále jen „Zákazníci“). Společnost je jakožto správce osobních údajů povinna zajistit, aby všichni zákazníci měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

 

  1. INFORMACE DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ

 

2.1.       V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje Společnost jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – zákazníkům informace o zpracování jejich osobních údajů.

 

2.2.       V rozsahu informace o

 

-        kontaktních údajích správce osobních údajů

-        účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno

-        kategoriích dotčených osobních údajů

-        příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů

-        předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

-        době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení

 

jsou informace poskytnuty ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

 

2.3.       Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu, pro splnění smlouvy nebo na výkonu oprávněných zájmů Společnosti je poskytnutí osobních údajů zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Společnost poskytnout zákazníkovi nabízené služby.

 

2.4.       Poučení o právech zákazníka týkajících se ochrany osobních údajů:

 

2.4.1.          Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo po Společnosti požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Společností jeho osobní údaje.

 

2.4.2.          Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se zákazník domnívá, že Společnost jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Společnosti požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Společnost nepřesné osobní údaje zákazníka, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.

 

2.4.3.          Právo na výmaz osobních údajů

Zákazník je oprávněn požadovat na Společnosti výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

 

2.4.4.          Právo na omezení zpracování

Zákazník je oprávněn požadovat po Společnosti omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

 

-        zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit,

-        zpracování osobních údajů je dle zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,

-        Společnost osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.

 

2.4.5.          Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Společnosti je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Společnost je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.

 

2.4.6.          Právo na přenos osobních údajů

S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů zákazníka ze strany Společnosti jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může zákazník předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné Společnost předá osobní údaje zákazníka přímo správci.

 

2.4.7.          Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Společnost některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

2.5.       Informace o podmínkách zpracování osobních údajů zákazníků

 

2.5.1.         Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě elektronické s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Společnosti.

 

2.5.2.         Společnost zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor Společnosti a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Veškeré servery a datová úložiště, používané ke zpracování osobních údajů, jsou ve vlastnictví Společnosti a nacházejí se v jejích prostorách.

 

2.5.3.         Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro zákazníka jakékoli právní důsledky.

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

3.1.       V případě, že Společnost začne zpracovávat osobní údaje zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas zákazníka.

 

3.2.       Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 – Informace o účelech zpracování osobních údajů.

 

3.3.       Tento dokument je každému zákazníkovi poskytnut způsobem, umožňujícím důkladné seznámení s jeho obsahem, a jeho znění je zákazníkům nepřetržitě přístupné na internetových stránkách Společnosti.


Příloha č. 1

 

Informace o účelech zpracování osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce

(„Společnosti“)

Brinlen, s.r.o.,

IČ 24210064 , se sídlem Jílové u Prahy, Pražská 55, 25401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 188926.

tel. +420 283 883 043 | e-mail info@nevo-spa.com

Účel zpracování osobních údajů a právní základ a oprávněné zájmy, je-li na nich zpracování založeno

Účel zpracování

Právní základ zpracování (čl. Nařízení) a identifikace případného oprávněného zájmu správce

Kategorie dotčených osobních údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Doba uložení údajů

Evidence údajů o zákaznících při předsmluvním jednání, uzavírání kupních smluv, dodávkách zboží

- čl. 6 odst. 1 písm. b) - pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

(zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

- identifikační

- adresní

 

- zaměstnanci Společnosti při poskytování služeb subjektu údajů (zákazníkovi)

-soud v rámci občanského či jiného řízení

Osobní údaje zákazníka zpracovávané na základě plnění smluvní povinnosti Společnosti jsou uchovávány po dobu trvání účelu, pro který byly poskytnuty

Evidence údajů o zákaznících pro účely zasílání newsletterů

- čl. 6 odst. 1 písm. a) - souhlas se zpracováním svých osobních údajů

-identifikační

-adresní

 

-zaměstnanci Společnosti při poskytování služeb subjektu údajů (zákazníkovi)

Osobní údaje zákazníka zpracovávané na základě poskytnutého souhlasu Společnosti jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu

Zajištění informací pro účely správních a soudních řízení

- čl. 9 odst. 2 písm. f) - zpracování údajů zvláštní kategorie je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- identifikační

- adresní

 

- zaměstnanci Společnosti, kteří jsou pověření šetřením

- správní orgány, státní orgány

Po dobu šetření a po dobu řízení

Předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Není