Tento eshop používá soubory cookies ke zlepšení služeb a analýzu návštěvnosti.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Společnost Brinlen s.r.o.
se sídlem Pražská 55, 254 01 Jílové u Prahy
IČ: 24210064, DIČ: CZ24210064
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 188926.
Telefon: +420 283 883 043
E-mail: info@nevo-spa.com

2. Obecná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu NevO Dead Sea SPA (www.nevo-spa.com). Smluvními stranami se rozumí Brinlen s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.nevo-spa.com (dále jen „Prodávající“) a osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání zboží nabízeného v internetovém obchodě (dále jen „Kupující“). Kupní smlouva se uzavře tak, že Kupující vloží požadované zboží do košíku a závazně ho níže popsaným způsobem objedná.

b) Prodávající při uzavírání kupních smluv dodržuje dobré mravy a zásady poctivého obchodního styku. K dodržování zvláštních kodexů chování se Prodávající nezavázal.

c) Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

d) Kupní smlouvu lze uzavřít v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, ruském.

3. Objednání zboží

a) Zboží je možné objednat v internetovém obchodě dostupném na webové adrese www.nevo-spa.com.

b) Kupující si z katalogu zboží dostupného na internetové stránce www.nevo-spa.com vybere konkrétní produkt, popř. produkty, který následně vloží do nákupního košíku kliknutím na tlačítko "koupit". Kupující po vyplnění kontaktních údajů (jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail, kontaktní telefon), zvolí způsob platby kupní ceny a v souhrnném přehledu vyjádří svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky budou součástí kupní smlouvy zaškrtnutím příslušného políčka a poté potvrdí celou objednávku kliknutím na políčko „Závazně objednat“. Před odesláním objednávky se Kupující může vrátit o krok zpět a již zadané údaje změnit. Po odeslání objednávky obdrží Kupující automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Pokud Kupující bude chtít pozměnit nebo zrušit objednávku, je povinen se s tímto požadavkem neprodleně obrátit na Prodávajícího.

c) Odesláním závazné objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, s cenami jednotlivého zboží, že s tím vším souhlasí a že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

d) Kupní smlouva je uzavřena ve znění odchylných podmínek navržených Kupujícím jen v případě, že Prodávající odchylné podmínky kupní smlouvy výslovně schválí. Takovým schválením není doručení automaticky vygenerovaného E-mailu Kupujícímu. Neschválí-li Prodávající odchylné podmínky kupní smlouvy navržené Kupujícím, je kupní smlouva uzavřena výhradně jen ve znění těchto obchodních podmínek, ledaže Kupující v souvislosti s navržením odchylných podmínek uvede, že v případě jejich nepřijetí nemá zájem na uzavření kupní smlouvy.

4. Ceny a platební podmínky

a) Ceny jsou platné dle aktuální nabídky Prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách v době objednání, s výjimkou zjevné chyby.

b) Ceny zboží jsou konečné, jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících daní a poplatků, kromě nákladů souvisejících s doručením zboží.

c) Cena za poštovné a balné je stanovena jednotně, a to bez ohledu na objednané množství kusů zboží. Při platbě předem (platební kartou, PayPal), je poštovné a balné 100,- Kč. Při platbě zboží na dobírku je poštovné a balné 150,- Kč.

d) Kupující si může vybrat jeden z těchto způsobů platby kupní ceny a úhrady poštovného a balného: Platba předem platební kartou nebo službou PayPal, nebo platba při dodání zboží Kupujícímu tzv. "na dobírku".

5. Dodání zboží

a) Zboží je zasíláno doporučeně a doručováno prostřednictvím České pošty s.p., a to zpravidla do 5-10 pracovních dnů od potvrzení objednávky a zaslání zboží Prodávajícím. Přesná doba doručení závisí na aktuální vytíženosti České pošty s.p. a Prodávající ji nemůže ovlivnit; v předvánočním období může být dodací doba až 3x delší.

b) Kupující je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou jako doručovací adresa (je-li odlišná od fakturační). Osobní odběr zboží není možný.

c) Součástí zásilky je daňový doklad (faktura), který je zároveň dodacím listem.

d) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Obě smluvní strany mají právo do 14 dnů v případě Kupujícího od doručení zboží Kupujícímu a v případě Prodávajícího od uzavření kupní smlouvy od kupní smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Kupující je v takovém případě povinen zboží vrátit Prodávajícímu ve lhůtě určené k odstoupení. Vzhledem k povaze zboží (kosmetický výrobek) je nutné, aby výrobek nebyl použitý, ideálně v originálním obale (originálně zabalený bez poškození ochranné známky).

b) Oznámení o odstoupení je možné provést buď elektronicky na E-mailovou adresu info@nevo-spa.com, s uvedením čísla objednávky nebo faktury, jména a příjmení Kupujícího, nebo poštou zasláním na adresu Brinlen s.r.o., Pražská 55, 254 01 Jílové u Prahy.

c) Poté, co bude Prodávajícímu doručeno odstoupení od kupní smlouvy, potvrdí Prodávající Kupujícímu E-mailovou zprávou zánik kupní smlouvy odstoupením od ní.

d) Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bezodkladně na adresu Brinlen s.r.o., Pražská 55, 254 01 Jílové u Prahy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení zboží v kamenné pobočce není možné. Kupující bere na vědomí, že Prodávající si nebude přebírat zboží zaslané mu na dobírku.

e) Peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího za zboží obdržel, se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, a to připsáním na bankovní účet Kupujícího, jehož číslo je Kupující povinen Prodávajícímu za účelem vrácení kupní ceny a nákladů za odeslání zboží sdělit. Vrácena bude celá kupní cena a náklady za odeslání zboží s tím, že náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Kupujícímu odeslal.

f) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i po uplynutí lhůty uvedené v písm. a) tohoto článku, jestliže objednané zboží není v daný okamžik dostupné, či v případě, že je z objednávky zřejmé, že zboží není objednáno za účelem osobní spotřeby, ale pravděpodobně za účelem jeho dalšího prodeje.

g) Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud smluvní strana v jejím průběhu odešle druhé smluvní straně oznámení, že od smlouvy odstupuje.

h) Odstoupit lze od kupní smlouvy v jejím plném rozsahu, jakož i jen v rozsahu konkrétního objednaného zboží. Odstoupí-li Prodávající od kupní smlouvy v rozsahu jen konkrétního objednaného zboží, je Kupující oprávněn bez zbytečného odkladu odstoupit od kupní smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

i) Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ujednání těchto obchodních podmínek, z nichž je patrné, že upravují práva a povinnosti smluvních stran po ukončení kupní smlouvy (jako např. vrácení zboží a peněžních prostředků).

7. Reklamační řád

a) Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané zboží má v době, kdy ho Kupující převzal, vlastnosti, které Prodávající popsal, deklaroval, nebo o nich jinak informoval Kupujícího. Dále Prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který Prodávající uvádí, nebo který je pro daný výrobek obvyklý, nebo jež je uveden v popisu výrobku a návodu k použití. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží uveřejněné na webových stránkách E-shopu jsou ilustrativní a že zboží může ve skutečnosti vypadat mírně odlišně.

b) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

c) V případě, že zboží bylo hygienicky znehodnoceno, nelze od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží je kosmetickým přípravkem, jehož vynětím z ochranného obalu a jeho použitím dochází k jeho hygienickému znehodnocení.

d) Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. poškozený obal, poškozená ochranná známka, chybějící produkt, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míry, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá Prodávající. Takové zboží je možné reklamovat u Prodávajícího do 14 dnů.

e) Prodávající nabízí Kupujícímu v rámci plnění reklamace výměnu zboží nebo části zboží za nové a bezvadné, výměnu zboží za jiné se stejnou hodnotou nebo jinou, či přiměřenou slevu.

f) Kupující může u Prodávajícího požadovat nárok na bezplatné odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

g) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

h) Kupující je povinen reklamovat zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady, případně fotografii, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat koupi zboží u Prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Reklamované zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a musí být kompletní a v takovém stavu, v jakém bylo Kupujícímu doručeno.

i) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, rozhodnout o oprávněnosti reklamace. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od vrácení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě.

j) Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího na jeho žádost o průběhu a vyřízení reklamace.

8. Ochrana osobních údajů

a) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

b) Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje Kupujícího jiným osobám s výjimkou dopravce, který bude zboží doručovat.

c) Zpracovávané údaje při odeslání objednávky: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail; zpracovávané údaje při registraci: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození, datum svatby, pohlaví.

d) Zpracovávané údaje slouží k účelu zpracování objednávky, k osobnímu zákaznickému servisu, komunikaci Kupujícího a Prodávajícího, pro marketingové a akční nabídky spol. Brinlen s.r.o. na internetovém obchodě www.nevo-spa.com a na prodejních místech. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

e) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti Kupujícího (zákazníka) odstranit z databáze.

9. Zákaz dalšího prodeje výrobků mimo distribuční síť a ochrana duševního vlastnictví

a) Výrobky značky NevO Dead Sea SPA jsou určeny k prodeji pouze v distribuční síti společnosti Brinlen s.r.o. Proto je zakázáno je prodávat, nakupovat, nebo si nechat zasílat jako dárek s cílem jejich dalšího prodeje mimo distribuční síť a internetový obchod www.nevo-spa.com. Kupující se tímto zavazuje, že se zdrží prodeje zboží třetím osobám. Porušení tohoto zákazu resp. závazku Kupujícího bude posuzováno jako poškozování obchodní značky a integrity prodeje produktů značky NevO Dead Sea SPA, a může vést k uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou újmu a k případnému trestněprávnímu postihu.

b) V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky, všechny materiály, ochranné známky, loga, grafika, fotografie atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti Brinlen s.r.o. Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely či se souhlasem vlastníka. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

10. Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

b) Společnost Brinlen s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoliv upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky budou, v případě potřeby, oznámeny Kupujícímu na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky potvrzené až po uveřejnění těchto obchodních podmínek.

11. Informační sdělení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.